0

مبلغ کالاها 0

تخفیف 0

جمع کل 0

برآورد قیمت محاسبات

محاسبات سفت کاری

آغاز مراحل سفت کاری ساختمان

برآورد محوطه سازی

تخریب ، خاکبرداری ، خاکریزی ، تسطیح ، کوبیدن ، زیرسازی

محاسبات نقشه

پیاده سازی نقشه ساختمان روی زمین