0

مبلغ کالاها 0

تخفیف 0

جمع کل 0

مرمت و بازسازی

بازسازی

با افزایش عمر ساختمان ها ، به مرور فرسودگی هایی در بخش های مختلف ایجاد می شود که نیاز به تعمیرات و یا بازسازی دارد.