0

مبلغ کالاها 0

تخفیف 0

جمع کل 0

تخریب ، خاکبرداری و گودبرداری